Startside
Opp
NLP Practitioner
NLP Master
NLP Coach

OM NLP


Hva er egentlig NLP ?

"Mens jeg satt og tenkte over, hvordan jeg skulle begynne å beskrive dette, kom jeg i tanker om en venn jeg hadde møtt
noen dager tidligere.
Vi hadde ikke sett hverandre på en stund, og etter de vanlige hilseritualer, spurte han meg hva jeg gjør for tiden.
Jeg sa jeg holdt på å skrive en bok. "Kult", sa han, "hva handler den om" ?
Uten å tenke svarte jeg: "Nevro Lingvistisk Psykologi". Det oppsto en kort, men sigende taushet.
"I likemåte", sa han. "Og hvordan har familien det"?  Robert Dilts.  

Og hva så ?

Kjært barn har mange navn. Vi velger å si at NLP er navnet på en psykologisk model, hvor det er hentet kunnskap fra de fleste
psykologiske fagfelt. Som på geniale og praktiske måter er satt sammen til modeller og verktøy, for de fleste livsområder og
kontekster.
NLP er studiet av strukturen av vår subjektive virkelighet, og en metode for å arbeide med endring og utvikling.

Det gir adgang til
et samarbeid mellom kropp, sinn og omgivelser vi aldri har visst var mulig.
Vi får tilgang til egne dyrebare og ubevisste ressurser både i oss selv og andre. Vi utforsker
forskjellen som skaper forskjellen.

NLP er forkortelse for Nevro Lingvistisk Psykologi eller Nevro Lingvistisk Programmering

N står for Nevro, som igjen betyr at våre opplevelser som blir behandlet, filtrerte og bearbeidet i vårt nerve system (hjernen)
kommer inn via vårt sanseapparat:

Visuelt - det vi ser
Auditivt - det vi høre
Kinestetisk - det vi føler
Olfaktorisk - det vi lukter
Gustatorisk - det vi smaker
Audi Digital - vår indre dialog og det vi opplever som struktur, rett eller feil

L står for Lingvistisk, som er den språklige og uttrykksmessige delen av måten vi oppfatter verden på. Vi har et indre språk,
et vi kommuniserer ut og et filtreringssystem for det vi tar imot. Alle våre opplevelser blir kodet, ordnet og behandlet
via sansene våre for å gi mening, og de representeres i vårt sinn gjennom:

Bilder
Lyder
Kroppsfornemmelser
Lukt
Smak
Ord og deres sammensetning

P står for Psykologi eller Programmering, er den måte vi ubevisst eller bevisst bruker våre opplevelser på - det som er bearbeidet,
ordnet og behandlet i vårt nervesystem via sansene og språket - for å kommunisere med oss selv og andre, for at oppnå de resultater
vi ønsker.

NLP er psykologiske og pedagogiske verktøyer, som setter deg i stand til å finne og bruke de ressurser, som du og andre er i besittelse av,
men ikke er bevisst. De fleste av vår ressurser og strategier er ubevisste.
NLP er et verktøy til forandring, personlig utvikling, kommunikasjon og innsikt i menneskets subjektive sinnsprosesser.

NLP gir mulighet for å forstå og utvide vår egen måte å tenke på, og dermed å oppleve omverden på. 
Gjennom NLP kan du lære å forstå deg selv og andre mennesker mye bedre. Du kan lære å utvide ditt sanseapparat og få mulighet til
å oppleve situasjoner fra flere forskjellige synsvinkler og det blir mye lettere å nå dine mål.

Hva kan jeg bruke NLP til ?

 
"NLP`s kraftfulle og befriende psykologiske og pedagogiske redskaper kan med stor glede brukes på alle de livsområder hvor du lengter etter
mer livskvalitet og fremgang, både p
rivat og i ditt arbeid.
NLP anvendes som verktøy for alle som personlig og profesjonelt er i kontakt med andre mennesker, og henvender seg til alle med interesse
for personlig utvikling, kommunikasjon og relasjoner.

De psykologiske og pedagogiske redskaper kan anvendes i daglig i arbeid med sosialrådgivning, kommunikasjon, pasient- og personalepleie,
psykoterapi og lignende, samt i nærings - og formidlingsorienterte fag som f.eks. ledelse, samarbeide, politikk, rådgivning, konsulentfunksjon,
salg, undervisning eller en annen form for formidling av budskaper.

Gjennom NLP utdannelsen får du kjennskap og evne til å skape positive forandringer for deg selv og andre.
Du får også mulighet for å utvikle nye sider av deg selv og forbedre de sider som du allerede er god til.
Anvendelse av NLP er også at sette mål og nå dem.

 

NLP gir deg mulighet for
-  å gjøre en drøm til virkelighet.
-  å være leder i eget liv.
-  å bli en bedre utgave av deg selv.
-  å løse opp fastlåste mønster og frigjøre energi.
-  å lære om hvordan du får tilgang til å bedre personlige og faglige resultater.
-  å få større innflytelse på den fremtid du ønsker deg.
-  å skape et liv, hvor du helt bevisst kan velge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre.
-  å forbedre din kommunikasjon og relasjoner med andre mennesker, og oppnå en større grad av livskvalitet.
 

 

NLP FORUTANTAGELSER er den tankegang og filosofi som NLP bygger på.
Forutantagelser er overbevisninger som handler om hensiktsmessige måter å forholde seg til seg selv, andre mennesker og verden på.
Å integrere og leve etter disse overbevisninger er en naturlig måte at praktisere NLP. Uten disse forutsetninger er NLP uten verdi.

  • Respekt for den enkeltes modell av verden.

  • Kartet er ikke det samme som landskapet .

  • Mennesker reagerer ut fra deres kart over virkeligheten og ikke ut fra virkeligheten selv.

  • Det er en positiv intensjon bak enhver atferd.

  • Alle har de ressurser som skal til .

  • Kropp og sinn er deler av det samme system.

  • Det finnes ingen feiltakelser, kun feedback.

  • Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den respons du får.

  • Fleksible mennesker og organisasjoner har fordeler frem for mindre fleksible.


NLPs historiske bakgrunn

NLP vokste frem i begynnelsen av 70tallet, og er et resultat av samarbeidet mellom John Grinder, som den gang var språkprofessor
ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerte psykologi og datalogi ved samme universitet.
Bandler og Grinder studerte i fellesskap 3 av datidens mest fremragende terapeuter:

Fritz Pearls, den nyskapende psykoterapeut, som grunnla  gestaltterapien.

Virginia Satir, den usedvanlige dyktige familieterapeut, som gang på gang var i stand til at avklare vanskelige familierelasjoner,
som mange andre terapeuter fant helt uløselige.

Milton H. Erickson, den verdensberømte hypnoterapeuten.

Gregory Bateson, som er kjent for å grunnlegge den systemiske teori, var deres veileder eller mentor.

Bandler og Grinders hensikt var, å identifisere de mønstre, som ble brukt av excellente personer med det formål,
å gi mønstrene videre til andre. De bekymret seg ikke om teorier og om hvorfor problemer oppsto. 
De skapte i stedet modeller for vellykket terapi, som virket i praksis og som kunne overføres til andre.
De tre terapeutene de studerte, var svært forskjellige personligheter, men allikevel var det en forbløffende likhet mellom
deres underliggende mønstre.
Bandler og Grinder kartla disse mønstre, forfinet dem og  bygget opp en elegant modell, som kan brukes til effektiv kommunikasjon,
personlig forandring, raskere innlæring og selvfølgelig større livsglede.

Forskjellen som skaper forskjellen
I stedet for å kartlegge problemene og formulere disse problemers utgangspunkt, som den tradisjonelle psykologi ofte gjør,
valgte Bandler og Grinder at avdekke genialitet og suksessfull atferd.
Hva er det som skiller en som får det til, med en som ikke får det til. Hva er forskjellen?
Bandler og Grinder avdekket ikke bare hva forskjellige naturtalenter bevisst og ubevisst foretar seg,  både mentalt,
følelsesmessig og atferdsmessig. De beskrev også disse geniers sinnsprosesser og ubevisste atferdsmønstre på en måte,
som gjør det mulig for andre mennesker å utvikle de samme potentielle talenter.

Utfra denne grunnleggende modell, avholdt Grinder og Bandler en rekke  suksessfulle seminarer over hele USA,
og de nye tanker vant fort innpass overalt. Det ble utviklet en ny skole innen psykologien. NLP heter den.

NLP utdanning, gir i dag et internasjonalt sertifikat.

Interessen for NLP vokser hurtig. I USA har tusenvis av mennesker gjennomgått NLP utdanning i en eller annen form.
NLP er i dag verdensomspennende med flere hundre tusen utdannede Practitioner. Det er innført i nesten alle land i hele verden - enten
som utdanning i privat regi eller på høgskoler og nå også på enkelte universiteter i Europa, USA og Mellom Amerika.

Det vokser frem med jevne mellomrom mange forskjellige typer NLP Sertifiseringer. Mange korte varianter med skyhøye priser,
hvor aktørene utnevner seg selv til å være "moderne", og alt annet blir "gammeldags". Mens andre ønsker å utvide NLP Utdanningene,
på grunn av de fantastiske grunnstrukturer som ligger i NLP, med tanke på de anvendelsesområder som bare venter på denne kunnskap.
Og ikke minst at den gir deg adgang til å komme videre i NLP utdanningssystemet i verden.
For å komme videre på NLP veien, følger vi det som er vedtatt i store deler av Europa : 
For å godkjennes internasjonalt, må du minst ha 130t fordelt på 18-21 dager (uten medregnet pauser) med øvelser imellom trinnene. 

NLP utdanning i PRAXIZ, oppfyller alle disse krav og sikrer deg derved et internasjonalt sertifikat.
For deg som vil videre betyr det, at du kan bygge opp din kompetanse hos oss, og fortsette i hvilket som helst annen
land for å gå videre.
 

 

Send e-post til webmaster@praxiz.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2003 - 2018 PRAXIZ i Østfold
Sist endret:
23.12.2018